Protocol calamiteiten en geweld 2018-11-30T14:14:42+00:00

Protocol calamiteiten en geweld

Met uw hulp verbeteren we onze kwaliteit en service

Protocol meldplicht calamiteiten en geweld

Voorwoord
Binnen K.Z.C. hechten wij veel waarde aan het feit dat er gezonde en veilige werkomstandigheden zijn. Onderdeel hiervan is dat er melding wordt gedaan van calamiteiten en geweld indien deze zich voor doen.
Als K.Z.C. zijn wij wettelijk verplicht om een systeem te hebben om veilig incidenten te kunnen melden. Ook moeten wij incidenten goed onderzoeken om de onderliggende oorzaken vast te stellen. Zo kunnen we passende maatregelen nemen om deze oorzaken aan te pakken en de zorg steeds veiliger te maken.
K.Z.C. is verplicht om ernstige incidenten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Voor de inspectie zijn meldingen een belangrijke bron voor het toezicht. Meldingen kunnen een signaal zijn dat er een risico is voor onveilige zorg. Maar meldingen zijn ook belangrijk als hulpmiddel voor zorgverleners om te kunnen leren en de kans op herhaling te verkleinen.

Door middel van dit protocol willen we vastleggen hoe te handelen bij calamiteiten en geweld en welke stappen en acties er genomen dienen te worden.

Verplicht melden
Welke gebeurtenissen u moet melden staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ):

Een calamiteit (dit moet binnen drie werkdagen)
We spreken van een calamiteit als een cliënt ernstige schade heeft opgelopen. Of zelfs is overleden, omdat er iets niet goed is gegaan in de zorgverlening. Bijvoorbeeld doordat een cliënt verkeerde medicatie heeft gekregen met ernstige bijwerkingen als gevolg.

Geweld in de zorgrelatie
Bijvoorbeeld als een zorgverlener geweld gebruikt tegen een cliënt of bij seksueel misbruik. Daarnaast moet u alle vormen van mishandeling en dwang melden die strafbaar zijn. Wat precies strafbaar is staat in artikel 300 en 284 in het Wetboek van Strafrecht.

 

Ontslag bij disfunctioneren
Als een zorgverlener / medewerker ontslagen wordt omdat hij of zij voor onveilige situaties voor cliënten zorgde. Of als hij of zij misschien strafbare feiten heeft gepleegd.

 

Combinatie van meldingen
Een incident kan bestaan uit meerdere verplichte meldingen. Bijvoorbeeld een calamiteit in combinatie met geweld in de zorgrelatie of ontslag wegens disfunctioneren. In zo’n geval moet u deze incidenten apart melden en onderzoeken.

 

Incident in de zorgketen
Bij een calamiteit kunnen meerdere zorgaanbieders betrokken zijn. De gebeurtenis vond plaats in een zorgketen. Naast K.Z.C. waren bijvoorbeeld ook een huisarts, een huisartsenpost, de ambulance en een ziekenhuis betrokken. In zo’n situatie moeten we het incident samen met onze ketenpartners onderzoeken. En verbetermaatregelen opstellen voor de hele keten.

Protocol

 • De directie van K.Z.C. is verantwoordelijk voor dat alle medewerkers handelen conform dit protocol
 • Het bericht komt binnen
 • Blijf Kalm
 • Snel inschatten van de ernst en de omvang van de calamiteit
 • De betrokken medewerker voert de eerste opvang uit, past zo nodig EHBO maatregelen toe en neemt contact op met de huisarts en/of alarmeert hulpdiensten (112) en vermeld: Adres en naam gebouw – aard en tijdstip incident – gevaar voor of toestand van slachtoffers en aantal – wat is en wordt gedaan – wie moet komen – eigen naam en telefoonnummer.
 • De medewerker zorgt voor ontruiming van het pand in geval van brand
 • De medewerker stelt in geval van een calamiteit zo snel mogelijk de directie op de hoogte (Faruk Kuzucu 06 41567799 / Hacer Kuzucu 06 41536812)
 • De directie neemt na melding direct de leiding op zich en zorgt voor verdere opvang en afhandeling
 • De directie vraagt zo nodig advies aan de betreffende instanties
 • De directie doet melding van de incident aan familie/vertegenwoordiger van de desbetreffende client overeenkomstig de gemaakte afspraken in het ondersteuningsplan
 • De directie is verantwoordelijk voor de melding bij de Inspectie Gezondheidszorg
 • Als een incident of calamiteit strafrechtelijke gevolgen heeft, wordt een “bureaumelding“ gedaan bij de politie. Hierbij geeft de politie advies over de te nemen stappen en over de speelruimte van de organisatie. Op een later moment kan zo nodig officieel aangifte gedaan worden.
 • Let op eigen veiligheid en veiligheid van omstanders.
 • Voer BHV opdrachten uit zonder te aarzelen
 • Eerste hulp bieden.
 • Opvang van slachtoffers indien noodzakelijk.
 • Geheimhouding tot nader order om dingen te kunnen verifiëren.
 • Zorg voor continu bereikbaarheid.
 • Tips en ondersteuning vragen aan betreffende instanties zoals GGD , politie , brandweer etc..

Nazorg

Als organisatie willen wij calamiteiten ten alle tijden voorkomen. Nadat een calamiteit heeft plaatsgevonden zullen we als directie van K.Z.C. een evaluatie en analyse maken om ervoor te zorgen dat we calamiteiten in de toekomst kunnen voorkomen of beter te handelen tijdens calamiteiten. Dit zullen we doen op basis van de analyse door middel van interne trainingen en externe trainingen met behulp van de juiste organisaties (GGD / politie / brandweer / gemeente etc.)

Meldingsformulier

Maak een afspraak

Neem contact op en maak vandaag nog vrijblijvend een afspraak.

PLAN EEN AFSPRAAK